Wzory

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie korespondencji w formie elektronicznej

Formularz założenie konta w systemie Internetowej Obsługi Klienta

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących

Pełnomocnictwo na zabranie grup Członkowskich 2018 r

Pełnomocnictwo na Zebranie Przedstawicieli 2018 r

Pełnomocnictwo mieszkańca dla osoby trzeciej

Wniosek o przyjęcie w poczet członków

Wniosek o kopie dokumentów

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego/lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu.

Wniosek o wystąpienie z rejestru członków

Wniosek o zmianę wysokości zaliczek na zużycie zimnej i ciepłej wody

W niosek o wydanie decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu

Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego 

Zgłoszenie szkody majątkowej 

Zmiana danych osobowych

Wniosek o wykonanie pilota

Związane z nowymi inwestycjami:

Wzór podania o zgodę na cesje umowy rezerwacyjnej

Wniosek o zmianę transz w nowych inwestycjach