Konkurs na Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko”

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” ogłasza konkurs na stanowisko:
Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko”

Konkurs przeprowadzony zostanie na podstawie Regulaminu wyboru Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  „Ujeścisko” w Gdańsku.

1. Kandydat powinien spełniać następujące warunki:
a) wykształcenie niezbędne do wykonywania funkcji
b) posiadać kwalifikacje zgodne ze stanowiskiem
c) umiejętność kierowania zespołem
d) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
e) stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku Prezesa Zarządu
f)  niekaralność

2. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

a) CV z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji
b) odpisy świadectw, dyplomów, uprawnień zawodowych, odbytych kursów, szkoleń itp.
c) zaświadczenie o niekaralności
d) oświadczenie o nieposiadaniu zadłużeń publiczno- prawnych
e) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec spółdzielni
f) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisko Prezesa Zarządu.
3. Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na Prezesa Zarządu  Spółdzielni Mieszkaniowej Ujeścisko” osobiście lub listownie na adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ujeścisko” ul. Płocka 6, 80-180 Gdańsk do dnia 24.06.2024 r. do godziny 15:00 (decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu SM). Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
4. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną
poinformowani  indywidualnie telefonicznie lub drogą elektroniczną, zgodnie z podanym
numerem telefonu i adresem e-mail w zgłoszeniu.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej ” www.ujescisko.pl”