Wzory

Wzory dokumentów

Nazwa dokumentu
Podanie o zgodę na CESJE umowy rezerwacyjnej
Kwestionariusz osobowy
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie korespondencji w formie elektronicznej
Formularz założenie konta w systemie Internetowej Obsługi Klienta nowe
Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących
Pełnomocnictwo na Zabranie Grupy Członkowskiej 2020
Pełnomocnictwo mieszkańca dla osoby trzeciej
Deklaracja Członkowska nowe
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego/lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu
Wniosek o wystąpienie z rejestru członków
Wniosek o zmianę wysokości zaliczek na zużycie zimnej i ciepłej wody
W niosek o wydanie decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu
Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego
Zgłoszenie szkody majątkowej
Wniosek o wykonanie pilota
Zmiana danych osobowych