Wietrzne Wzgórze

 • Lokalizacja
 • Kronika budowy

Lokalizacja

Kronika budowy

W dniu 12 III 2018 firma Szal- Bud podpisała umowę z SM Ujeścisko o prace projektowe i roboty budowlane inwestycji Wietrzne Wzgórza I z terminem zakończenia prac 31 III 2021

 • I 2021 pismo Zarządu SM Ujeścisko do wykonawcy przypominające o zbliżającym się terminie zakończenia budowy
 • III 2021 wezwania wykonawcy do przedstawienia harmonogramu prac pozostałych do wykonania w ramach i w trybie natychmiastowym do przedstawienia dokumentacji powykonawczej wykonania sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i przekazania opisu urządzeń wod – kan
 • IV 2021 ponowne wezwanie wykonawcy do pilnego przedstawienia harmonogramu prac pozostałych do wykonania w ramach inwestycji
 • V, VI 2021 W związku z niewywiązaniem się z terminu realizacji umowy z dnia 12.03.2018, który minął 31.03.2021 ponownie wzywano wykonawcę do pilnego przedstawienia harmonogramu prac oraz wskazania terminu zakończenia budowy WW
 • VII 2021 Zarząd SM Ujeścisko wezwał firmę Szal-Bud do wykonania umowy pod rygorem wykonania zastępczego a następnie wezwał do natychmiastowego przekazania kompletu kluczy oraz do alarmu w celu umożliwienia swobodnego wejścia Inwestora na teren budowy.
 • VIII 2021 Zarząd SM Ujeścisko wezwał firmę Szal-Bud do przekazania w dniu 04.08.2021 godz. 9.00 Inwestorowi placu budowy oraz do przystąpienia do inwentaryzacji dotychczas wykonanych prac. W obecności firmy ochroniarskiej nastąpiło przejęcie terenu budowy
 • IX 2021 Przeprowadzona została przez SM Ujeścisko inwentaryzacja bieżącego stanu zaawansowania oraz poprawności prac budowlanych w zakresie konstrukcyjno- budowlanym
 • X 2021 Powołano kierownika budowy.
 • XI, XII, I, II, III 2022 Nieprzerwanie trwają wewnątrz budynku naprawy i prace branżowe
 • I 2022 Spotkanie z nabywcami.
 • III 2022 Rozpoczynają się prace terenowe wokół budynku.